دارم نزدیک میشم به روز تولدم ولی نمیدونم چرا اینجوریم؟؟؟؟

هرسال یه هفته به تولدم به یه عالمه چیزای خوب فکر میکردم

به یه عالمه حالای بده یک سال فکر میکردم

ولی امسال باورم نمیشه پس فردا تولدمه و من اینقدر گیجم….

نمیتونم فکر کنم به هیچی نمیدونم چرا ولی احساس میکنم خیلی ….

نمیدونم چم شده؟؟؟؟

اصلا نمیتونم فکر کنم

نه به خوباش نه به بداش

نه دوباره تصمیم بگیرم واسه برنامه ی یک سال دیگه

نه با اعصاب خوردیای اون یه سال اعصابم خرد بشه

من چم شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من کجام دارم از کجا به کجا میرم؟؟؟؟

میترسم !!!!!

دارم میشم مثه آدم بزرگا

اینو نمیخوام

نمیدونم…………………………………………………………

Advertisements