مامست از سخنانی هستیم که هنوز به فریاد در نیاورده ایم

مست از بوسه هائی که هنوز نگرفته ایم

از روزهایی که هنوز نیامده اند

از آزادی که در طلبش بودیم

از آزادی که ذره ذره به دست می آوریم

پرچم را بالا بگیر تا بر صورت بادها سیلی بزند

حتی لاک پشت ها هم هنگامی که بدانند به کجا میروند

زودتر از خرگوشها به مقصد می رسند

یانیس ریتسون(یونان)

Advertisements