عمر جاودانه که نداریم!

پس :

محدودیت ها و حصارها را بشکنید

ترس ها و نگرانی ها را به باد بسپارید

از خطای یک دیگر گذشت کنید

برای چیز های لذت بخش وقت بگذارید

واقعا عشق بورزید

بخندید ! بدون آن که جلویش را بگیرید

مطمئن باشید به خاطر این که هرگز افسوس چیزی را نخورده اید همیشه خوش حال خواهید بود !

Advertisements