دو چیز را فراموش نكن :یاد خدا و یاد مرگ .

دو چیز را فراموش كن :

بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران .

چهار چیز را نگه دار :

گرسنگیت را سر سفره دیگران،

زبانت را در جمع،

دلت را سر نماز

و چشمت را در خانه دوست


Advertisements