مامان

بعله ؟

من می خوام به دنیا بیام

باشه

مامان

بعله ؟

من شیر می خوام

باشه

مامان

بعله ؟

من جیش دارم

خب

مامان

بعله ؟

من سوپ خرچنگ می خوام

چشممامان

بعله ؟

من ازون لباس خلبانیا می خوام

باشه

مامان

بعله؟

من بوس می خوام

قربونت بشم

مامان

جونم ؟

من شوكولات آناناسی می خوام

باشه

مامان

بعله ؟

من دوست می خوام

خب

مامان

بعله ؟

من یه خط موبایل می خوام با گوشی سونی

چشم

مامان

بعله ؟

من یه مهمونی باحال می خوام

باشه عزیزم

مامان

بعله ؟

من زن می خوام

باشه عزیز دلم

مامان

بعله ؟

من دیگه زن نمی خوام

اوا … باشه

مامان

.. بعله

من كوفته تبریزی می خوام

چشم

مامان

بعله ؟

من بغل می خوام

بیا عزیزم

مامان

بعله ؟

مامان

بعله

مامان

…. جونم ؟

مامان حالت خوبه

آره

مامان ؟

چی می خوای عزیزم

تو رو می خوام .. خیلی

….***

بابا

بعله ؟

من می خوام به دنیا بیام

به من چه بچه .. به مامانت بگو

بابا

هان؟

من شیر می خوام

لا اله الا الله

بابا

چته ؟

من ازون ماشین كوكی های قرمز می خوام

آروم بگیر بچه

بابا

اههههه

من پول می خوام

چی ؟؟؟؟ !!!

بابا

اوهوم ؟

منو می بری پارك ؟

من ماشینمو نمی برم تو پارك تو رو ببرم ؟

بابا

هان ؟

من زن می خوام

ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز

بابا

…..

من جیش دارم

پوففف

بابا

درد

من زن نمی خوام

به درك

بابا

بلا

تقصیر تو بود كه من به دنیا اومدم یا مامان

تقصیر عمه ات

بابا

زهرمار

من یه اتاق شخصی می خوام

بشین بچه

بابا

مرض

منو دوس داری

ها ؟

بابا

….

بابا

خررر پفففف

بابا

خفه

بابا

دیگه چته ؟

من مامانمو می خوام

از اول همینو بگو …

 

Advertisements